Treballar amb programari pre­existent: les obres derivades

Rellevància

En el context del programari lliure el concepte d’obra derivada és important perquè el procés de desenvolupament acostuma a ser incremental. Molts programes lliures es construeixen a partir o utilitzant components de programari ja existent, i disponibles a Internet sota llicència lliure. De totes maneres algunes llicències lliures, concretament les de copyleft,­ imposen condicions sobre la distribució d’aquestes obres derivades.

Recordem que el titular original d’un programa té el dret de controlar (autoritzar) la creació d’obres derivades a partir de la seva obra (vegeu Protecció del programari mitjançant els drets d’autor), la traducció a altres llenguatges de programació, l’adaptació a altre entorns, qualsevol transformació del programa i la reproducció dels resultats. Així mateix, encara que no es modifiqui el programa original, el seu titular té el dret de controlar la seva integració en altres programes com a part d’una «obra composta» (vegeu Programari d’autors múltiples).

Com determinar quan estàs davant d’una obra derivada d’un programa original?

Segons la llei la primera aproximació a fer seria considerar si és una modificació de l’obra original, («modificació en la seva forma», «transformació»). Molts programes incorporen altres programes, components o mòduls i a vegades els incorporen sense modificar. Una incorporació seria una modificació? La situació com es pot veure no és clara, per tant el que s’ha de fer és estudiar cas per cas. Encara que sigui impossible donar una resposta absoluta, podem oferir algunes pistes generals a tall de definicions:

 1. Primer, els drets d’autor no protegeixen les idees ni els principis de programació. Si en el nou programa no es toca el codi del programa original sinó que s’implementen o s’adapten les idees del mateix, llavors la creació i explotació d’aquest nou programa no serà considerada una violació dels drets de l’autor originari.

 2. La còpia literal de codi de tercers en el teu programa sense autorització de l’autor del codi és una violació dels drets d’autor, com ho són la reproducció o modificació del codi original.

 3. La modificació del codi original per a crear noves versions, del mateix programa o incorporades en una obra més gran o estesa, és considerada la creació d’una obra derivada, i per tant requereix l’autorització del titular original.

 4. La compilació del codi original d’un component de tercers en un programa nou (en el binari final) serà considerat una reproducció del component i l’obra total una adaptació del mateix.

 5. Quan es vinculen mòduls de programari que s’interpreten junts a l’hora de l’execució, com per exemple l’ús d’una llibreria DLL, la situació no sembla molt definida i ens planteja diferents casuístiques:
  • Distribuir el codi del component original es considera com una reproducció i una distribució del mateix, per tant està subjecte a l’autorització de l’autor i a les condicions sobre la redistribució que tingui el codi original.

  • Els components junts es poden considerar com una obra composta o col·lectiva, com per exemple una distribució de Debian/Linux. (Vegeu Programari d’autors múltiples)

  • De totes maneres no és clar si l’obra total és una obra derivada del component original; no hi ha cap traducció, adaptació o modificació de l’obra original, simplement s’ha fet ús del mòdul en la seva forma natural d’ús (crides, links …).

Implicacions en el context del programari lliure

Les llicències lliures cedeixen als usuaris el dret a modificar el programa i el dret a incorporar-­lo en altres programes , sense condicions. Per tant l’usuari final no ha de preocupar-­se per això. Els problemes sorgeixen quan es vol distribuir l’obra derivada, per tant les preocupacions són pels intermediaris del programari lliures, els distribuïdors, els integradors i els consultors. Si es vol distribuir una obra derivada o composta s’ha de tenir en compte el tipus de llicència de l’obra original.

 • Llicències permissives en l’obra original tipus la BSD o la MIT

 • Es pot distribuir l’obra composta amb la llicència que es vulgui, només s’ha de mantenir el reconeixement de l’autor i incloure un “disclaimer”.

 • Llicències tipus copyleft en l’obra original.

 • Les llicències copyleft imposen obligacions sobre la distribució de les obres derivades, s’ha d’incloure o proveir accés al codi font i s’ha de distribuir l’obra derivada amb la mateixa llicència que l’obra original.

Drets a l’obra derivada

La titularitat de les obres derivades correspon a l’autor de l’obra derivada, en qualitat de titular original. L’autor té drets morals i patrimonials sobre la seva creació, sempre que no perjudiqui en alguna mesura a l’autor de l’obra original. Les llicències lliures permeten als autors d’obres derivades determinar la llicència de distribució de les seves obres, sempre que siguin compatibles amb les condicions de les llicències de les obres originals. Si es violen els drets de l’autor de l’obra derivada és aquest qui està legitimat per denunciar a l’infractor.

Altres jurisdiccions

La definició d’obra derivada varia entre països.

 • En el dret anglès, l’autor original té el dret d’autoritzar «l’adaptació» d’una obra existent; ja sigui un arranjament, una versió alterada del programa o una traducció del mateix. Una traducció és la conversió d’un llenguatge de programació a un altre llenguatge de programació o d’un tipus de codi a un altre, per exemple de codi objecte a codi font.

 • En els Estats Units, una obra derivada és definida legalment com “una obra basada en una o més obres ja existents», com una traducció, dramatització, adaptació per la ficció o pel·lícula, gravació d’àudio, reproducció artística, resum, condensació o qualsevol forma en la qual es pot realitzar una obra de nou, transformar-­la o adaptar-­la. Una obra que consisteix en revisions editorials, anotacions, elaboracions o altres modificacions que, totes juntes, representen una obra original, és una «obra derivada».

Aquestes diferències de definició poden modificar l’abast del que es considera obra derivada o obra composta. Actualment s’està discutint entre les diferències entre una obra derivada i obra col·lectiva (collective work) sobretot en el context dels enllaços dinàmics entre programes. Això pot provocar diferents interpretacions o aplicacions d’una llicència, en particular de la GPL).