Qui és l’autor i el titular d’un programa?

És important determinar qui és l’autor d’un programa, perquè és el titular originari dels drets d’autor (clar!), i per tant la persona que té el dret de controlar l’explotació del programa: determinar quan es pot distribuir, sota quina llicència, etc.

Regla general

Generalment, el titular és la persona o grup de persones naturals que crea el programa: els desenvolupadors.

“Serà considerat autor del programa d’ordinador la persona o grup de persones naturals que l’hagin creat” [LPI, Art. 97.1].

Hi ha una presumpció que l’autor és la persona identificada que “signi” l’obra (per exemple en el «copyright notice”, l’avís de drets d’autor).

Treballadors

Una excepció a aquesta regla és quan el programari és creat per un treballador assalariat durant i amb motiu de la seva relació laboral amb una empresa. En aquest cas l’empresa serà considerada l’autora, excepte pacte contrari amb el desenvolupador. Però cal tenir en compte que:

  • El concepte de treballador “assalariat” no inclou ni als becaris ni als autònoms que puguin treballar per l’empresa. (No obstant això, els contractes de beca o de contractació de serveis de programació o d’obra informàtica poden incloure pactes de cessió dels drets de l’autor sobre el resultat del treball a l’empresa).

  • L’empleat que crea programari fora de l’àmbit laboral és autor del seu programa, no l’empresari.

  • L’empresa és considerada únicament titular dels drets d’explotació, no dels drets morals (envers els quals existeix un cert debat en relació amb el programari). Aquests drets estan limitats a l’explotació de l’obra dintre de les activitats empresarials normals.

  • Les institucions no empresarials amb o sense ànim de lucre (fundacions, institucions, administració pública) es consideren també com “empreses” i per tant titulars dels drets d’explotació.

  • Aquest no és el cas en tots els països. Per exemple, a França els empleats són els autors originals de la seva programació.

  • Si l’obra pot considerar-se una obra col·lectiva, l’editor de «l’obra» és l’empresa, llavors els drets del programa seran de l’empresa, sigui quina sigui la relació (laboral, mercantil o altra) entre el programador i l’empresa.

Autors múltiples

Hi ha alguns casos que no és fàcil determinar exactament qui és l’autor i el titular. Primer, sovint no hi ha un sol programador sinó varis que col·laboren en un desenvolupament. El grup d’autors inclou no solament al programador que escriu el codi del programa, sinó també al dissenyador del programa (arquitecte) sempre que les seves contribucions hagin estat significatives. Però no inclou necessàriament a una persona que realitzi proves i notifiqui errors en el programa ni la persona que hagi establert les especificacions del programa; excepte en la mesura que aquestes persones hagin participat activament a crear el programa.

La llei té disposicions per als casos quan hi ha diversos autors (vegeu Programari d’autors múltiples). Desafortunadament, les figures previstes (obra en col·laboració, obra col·lectiva) no es corresponen sempre amb les circumstàncies reals de cada projecte.

Diferents titulars dels drets

Si l’autor (titular originari) cedeix de manera exclusiva tots els drets (els d’explotació) a una altra persona llavors es considera a aquest com el nou “propietari” del programa; el titular derivat.

Tècnicament, no s’hauria de parlar de titular d’un programa, sinó del propietari o titular d’un o dels drets del programa: algú que per una raó o altra gaudeixi d’un dret de propietat intel·lectual sobre el programa. Aquest concepte és important, perquè diverses persones poden ser “titulars” de drets diferents. Un titular pot cedir alguns dels seus drets sobre una obra, per exemple els de distribució. En aquest cas, el cessionari serà titular dels drets de distribució (només) mentre que el titular original manté els drets de reproducció i modificació. Així mateix, es pot limitar els drets cedits a un termini, un lloc o certs usos determinats.

Després, l’autor pot cedir un o més drets de manera exclusiva o no exclusiva. Si un cessionari té els drets exclusius del programa, serà l’única persona que pot explotar l’obra (amb la manera especificada en la cessió o llicència). Si, pel contrari, la llicència de drets és no exclusiva (el cas de la majoria de les llicències tradicionals i de les llicències lliures), llavors més d’un pot usar explotar el programa en el mateix temps o lloc.

Conclusions

La figura d’autor i titular és important en relació amb l’exercici dels drets patrimonials d’autor (per exemple, determinar la llicència de distribució) o els drets morals, si s’escau, com el de ser reconegut com autor en la documentació o codi font del programa (en l’avís de “copyright”). En el context del programari lliure, amb projectes d’investigació, projectes de col·laboració entre diferents entitats i persones físiques, múltiples contribucions a projectes lliures etc., les característiques de cada projecte hauran de ser considerades per a determinar els titulars.