Garanties i responsabilitats legals

Una pregunta molt debatuda en relació amb el programari lliure és «fins a quin punt un proveïdor de programari lliure ha de donar garanties i assumir responsabilitats davant dels usuaris?». Per exemple, si es poden exigir garanties a un autor, distribuïdor o integrador, si integra un programa lliure per a un client i aquest programari té errors (p.ex. problemes de seguretat a PHP-Nuke).

Aquest article resumeix els principals aspectes d’aquesta qüestió.

Conceptes

Cal considerar dos conceptes:

  • les garanties que el proveïdor de programari ha de prestar al seu client (o usuari del programari) encara que aquell no sigui tècnicament el llicenciant del programari lliure en qüestió; i

  • les responsabilitats per danys i perjudicis que pot patir l’usuari a causa d’un error en el programari proveït.

Les garanties

Des del dret espanyol, tot proveïdor està obligat a donar les garanties resumides a la taula següent:

Garantia

Obligació

Termini

Efecte(obligació)

Limitacions?

Títol

El programari està lliure de demandes de tercers en relació amb els drets d’autor

Sempre

Eliminació/ Substitució per part de tercers

Cancel·lació del contracte

No

Sanejament de defectes ocults (o similar per a arrendament o prestació de servei)

El programari està exempt de defectes greus

S’ha de mantenir l’usuari a l’ús normal del programari

S’ha de prestar el servei amb la diligència d’un professional

Llicència o termini establert al contracte

Reparació del defecte Substitució del producte

Cancel·lació de llicència + devolució del preu

Potencialment per considerar-se “donació”

Bon funcionament del programari

El programa funciona correctament

6 mesos

Ídem

No per a consumidors. Sí per empresaris o professionals (segons casos)

Limitació de garantia

Com es dedueix de la taula, en la llicència de distribució de programari (i/o contracte de prestació de serveis de programari) seria possible regular amb cert grau els drets de l’usuari a reclamar contra el proveïdor per errors de funcionament.

Les llicències lliures intenten excloure qualsevol garantia amb la formula «AS IS» (tal qual); és a dir, entregar el programari sense cap garantia. Això podria sostenir-se o justificar-se (legalment) a causa de que el programari es llicencia de forma gratuïta i per tant es podria considerar com una donació (per a la qual no hi ha garanties). No obstant això, és possible que un proveïdor de programari lliure (integrador) hagi de donar garanties per dues raons:

  • Encara que tècnicament no és el llicenciant del programa lliure (fet pel qual sota la llicència el client únicament podria posar recurs contra l’autor original - en l’exemple, llicenciants de PHP-Nuke), com a prestador de serveis de programació i instal·lació al client, amb un contracte onerós, estarà obligat a proveir les garanties esmentades a la taula en relació amb aquest contracte (i no la llicència del programari en qüestió).

  • Com a «subministrador» o «importador» del programa, no pot excloure la garantia de bon funcionament quan l’usuari és consumidor.

Responsabilitats

Una «responsabilitat» en aquest context consisteix en una obligació d’indemnitzar al client o usuari per danys i perjudicis que sofreixi aquest a causa de l’error del programa (més enllà de la necessitat de corregir l’error del programari). Podrà ser responsable de danys emergents (el valor de les pèrdues sofertes) o de lucre cessant (guany deixat d’obtenir). En llegir les llicències lliures, aquests termes no apareixen perquè han estat redactades d’acord amb conceptes legals americans (es parla de danys directes i «consecutius») que corresponen de manera molt general, però no exactament, amb les categories espanyoles.

Resumint la situació legal, el proveïdor del programari serà responsable davant del client:

  • Per dol, si coneixia l’existència de la fallada o defecte o

  • Per culpa o negligència, quan hauria d’haver-ho conegut, complint amb les responsabilitats d’assessor i/o programador amb el grau de diligència exigible.

Limitació de responsabilitats

De la mateixa manera que per a les garanties, les llicències de programari lliure tracten d’excloure o limitar les responsabilitats dels titulars (llicenciants) davant de l’usuari/llicenciatari.

La taula resumeix l’acceptabilitat de les limitacions:

Causa/Efecte

Exclusió / Limitacions

Mort / danys

No

Dol

No

Per negligència

Consumidor: No

Empresari / professional: Sí, però no si la clàusula és injusta i abusiva i/o vulnera la bona fe (en dret anglès si la clàusula no és “raonable”)

Per tant, caldrà analitzar la naturalesa de l’error del programa per veure si es pot exigir responsabilitats:

  • al llicenciant del mòdul de programari, referent a la programació del programari lliure sota la llicència; o

  • al proveïdor, com a seleccionador i proveïdor del programari sota un contracte de serveis.

La possible naturalesa de «donació» del programari lliure normalment no afectaria les responsabilitats del seu proveïdor.

Conclusions

La validesa dels pactes de limitació de garanties i responsabilitats en el context del programari lliure no ha estat considerada pels tribunals. Cal considerar que encara que el programari lliure es proveeixi sovint de manera gratuïta, la llei no eximeix ni permet que la llicència eximeixi al proveïdor de tota responsabilitat referent al programa.